Home

Algemeen

Voorwoord

Welkom bij onze begroting 2021!

De begroting is een van de belangrijkste documenten van onze gemeente. Het is de basis voor de keuzes die we maken en het dagelijkse werk dat we doen.

In deze begroting is het coalitieprogramma "Duurzaam verder bouwen" nader uitgewerkt in doelen en resultaten.

We beleven een bijzonder jaar. Ons dagelijks leven wordt sterk beïnvloed door de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus. Dit zal zeker ook na de jaarwisseling nog effecten hebben. We zullen meer dan ooit moeten omzien naar elkaar. De gemeente kan dat niet alleen. Daar hebben we onze inwoners en ondernemers voor nodig.
Al vóór de Corona crisis maakten wij ons zorgen om de stijging van de kosten in het Sociaal Domein. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten voor dyslexie en voor hulp als iemand het niet meer alleen redt door gezinsproblemen, scheiding of psychische problematiek. Ook de kosten voor huishoudelijke hulp laten een enorme stijging zien. Die zorgen om de stijgende kosten zijn de afgelopen tijd niet minder geworden, integendeel.

In de begroting is daarom een herstelplan opgenomen om deze kostenstijging terug te dringen. Zodat we er voor kunnen zorgen dat ook op langere termijn hulp beschikbaar blijft voor mensen die het echt nodig hebben. Dat kost wel tijd. Daarom zetten we de komende jaren onze reserves in om te investeren in de noodzakelijke veranderingen. We vinden dat juist nu verantwoord.

In de komende drie jaar werken wij toe naar een sluitende begroting in 2024, waarin de inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht zijn. Daarom moeten we op sommige taken bezuinigen. De komende jaren verlagen we de budgetten voor onderhoud van wegen, het verwijderen van obstakels voor voetgangers en fietsers en onkruidbestrijding. Ook bezuinigen we op de bibliotheek, woningaanpassingen en passende kinderopvang. We ontzien onze verenigingen, want zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid. We verhogen de inkomsten van sporthallen, het zwembad, bouwvergunningen en huwelijken. Ook een meer dan gebruikelijke verhoging van de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting is daarbij helaas onvermijdelijk. Maar daardoor houden we wel onze voorzieningen op peil, maken stappen in duurzaamheid, blijven onze minima ondersteunen, pakken de wateroverlast aan, investeren in een versnelling van de woningbouw en versterken onze samenwerking in de regio.

Met deze begroting kunnen we nog veel, maar niet meer alles. Maar wel genoeg om te kunnen zeggen dat we duurzaam verder bouwen aan een gemeente waar het fijn is om te wonen, te werken en te genieten.

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33