Home

Financiële begroting

Financieel MeerjarenPerspectief

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

FMP na Voorjaarsnota 2020

-1.781

-2.204

-2.014

-2.014

Ontwikkeling saldo programmabegroting 2021

-1.229

-186

-661

-212

Actueel FMP

-3.010

-2.390

-2.675

-2.226

waarvan incidenteel

-61

0

0

0

structureel

-2.948

-2.390

-2.675

-2.226

FMP in begroting 2021

-3.010

-2.390

-2.675

-2.226

Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2021) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2024) structureel sluitend is.

Zowel de begroting 2021 als de meerjarenraming (2022-2024) zijn niet sluitend. Bij het raadsvoorstel staat het dekkingsplan 2021-2024. Daarin staat de wijze waarop we de begroting in 2024 structureel sluitend maken en hoe we om gaan met de tekorten in de jaren 2021-2023.

Hieronder staat de specificatie van het FMP.

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

FMP t/m Voorjaarsnota 2020

-1.781

-2.204

-2.014

-2.014

Kapitaallasten (exclusief riolering)

-29

-98

-420

-522

Salaris- en inhuurkosten

-530

-566

-565

-560

Overige kosten bedrijfsvoering

-83

-139

-134

-148

Actualisatie opbrengst OZB

337

337

337

337

Algemene uitkering

1.642

2.445

2.420

2.545

Stelpost Gr'en afgeraamd voor 2021

-100

-

-

-

Aframen stelpost onderuitputting

-500

-500

-500

-500

Stelpost onderuitputting kapitaallasten

200

200

200

200

Stelpost onvoorzien (obv nieuwe fin.verordening)

-75

-75

-75

-75

Stelpost onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen

-220

-220

-220

-220

Mutaties reserves

-202

-177

-127

-108

Bijdrage VRGZ

-102

-102

-102

-102

Obstakels verwijderen voor voetgangers

-

-

-

155

Morgenfit

-105

-105

-105

-105

Bijdrage BVO-DRAN

-

-

-

-109

Beplantingsmateriaal (verjongen bomenlanen)

-

-

-75

-

Incidentele subsidies

10

10

10

10

Particpatiewet/BBZ

-319

-319

-319

-340

Minimabeleid en schuldhulpverlening

-166

-166

-166

-166

Huishoudelijke hulp

-495

-495

-495

-495

Rolstoel, woon en vervoervoorzieningen

9

-54

-168

-193

Sociaal domein

-2.307

-1.937

-1.937

-1.937

Sociale werkvoorziening

-

-

-

213

Arbeidsparticipatie

-71

-133

-137

-163

Bijdrage GGD

-85

-85

-85

-85

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

25

25

25

25

Riool/Rioolheffing

101

120

160

406

Afval/Afvalstoffenheffing

460

438

433

436

Bijdrage ODRN

-91

-89

-89

-26

Opbrengst anterieure overeenkomsten

20

20

20

20

Diverse klein mutaties en afronding

-47

-41

-31

-33

-2.723

-1.706

-2.145

-1.540

Bezuinigingen TOP 19 raad

Buurtsportcoach

51

51

51

51

Onderhoud wegen

255

255

255

255

Minimabeleid

222

222

222

222

Obstakels

190

190

155

-

Parktijkondersteuning jeugd

80

80

80

80

Bibliotheek

50

50

50

50

Woningaanpassingen

50

50

50

50

Overhead

50

50

50

50

Inzet jongerenwerk Forte Welzijn

50

50

50

50

Dagbesteding ouderen

50

50

50

50

Kapitaallasten project schoolroute Marktplein-Nijmeegsebaan

64

63

63

62

Huur WMO ruimten

27

27

27

27

School is cool

25

25

25

25

Integrale veiligheid

13

13

13

13

Controles Drank&Horecawet

12

12

12

12

Projectkosten rampen en crisisbeheersing

5

5

5

5

Geen TOP's realiseren (lagere kapitaallasten)

23

50

49

49

Kwaliteit onkruidbestrijding

50

50

50

50

Verhoging ozb 4%

227

227

227

227

1.494

1.520

1.484

1.328

FMP in begroting 2021

-3.010

-2.390

-2.675

-2.226

waarvan incidenteel

-61

-

-

-

waarvan structureel

-2.949

-2.390

-2.675

-2.226

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33