Home

Algemeen

Samenvatting

De begroting 2021-2024 was meerjarig niet sluitend. Daarom is het dekkingsplan 2021-2024 opgesteld. Naast bezuinigingen en extra inkomsten zetten we de eerste drie jaren onze algemene reserve in. Het laatste jaar (2024) zijn onze inkomsten en uitgaven weer in evenwicht. Het herstelplan sociaal domein moet hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

FMP na Voorjaarsnota 2020

-1.781

-2.204

-2.014

-2.014

Ontwikkeling saldo programmabegroting 2021

-1.229

-186

-661

-212

Actueel FMP

-3.010

-2.390

-2.675

-2.226

waarvan incidenteel

-61

0

0

0

structureel

-2.948

-2.390

-2.675

-2.226

FMP in begroting 2021

-3.010

-2.390

-2.675

-2.226

Het dekkingsplan 2021-2024 is opgenomen bij het raadsvoorstel. Dit dekkingsplan bieden we samen met deze begroting aan de Provincie aan. Het dekkingsplan is dan de eerste begrotingswijziging van de begroting 2021.

In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2020 en 2021 weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020 actueel

Begroting 2021

Verschil 2020/2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Inwoner

11.700

-48.386

-36.686

13.868

-52.602

-38.734

-2.049

Onze buurt

9.761

-23.111

-13.350

10.102

-23.307

-13.204

146

Onze gemeente

1.695

-7.702

-6.007

1.892

-7.626

-5.734

273

Ons geld

66.409

-5.503

60.905

69.398

-6.225

63.174

2.268

Overhead

0

-9.343

-9.343

0

-9.608

-9.608

-265

Saldo rekening baten en lasten

89.565

-94.045

-4.480

95.260

-99.367

-4.107

373

Toevoeging aan

-

-392

-392

-

-1.005

-1.005

-613

Onttrekking aan

2.960

-

2.960

2.102

-

2.102

-858

Resultaat rekening baten en lasten

92.525

-94.437

-1.912

97.363

-100.372

-3.010

-1.098

Toelichting verschillen tussen begroting 2020 en begroting 2021
Per programma is een toelichting gemaakt. De toelichting vindt u bij de programma's onder het kopje 'Financiën'.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33