Home

Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten met daarop een toelichting.

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Programma Inwoner

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2020

1.1

Kosten Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

-51

-

-

-

1.2

Subsidie Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

51

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2021

1.3

Kosten Pilot buurtgezinnen 2020-2022

-45

-

-

-

1.4

Bijdrage Pilot buurtgezinnen 2020-2022

27

-

-

-

Totaal programma Inwoner

-18

-

-

-

Programma Onze Buurt

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2020

geen incidentele baten en lasten op dit programma

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2021

2.1

geen mutaties

-

-

-

-

Totaal programma Onze Buurt

-

-

-

-

Programma Onze Gemeente

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2020

geen incidentele baten en lasten op dit programma

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2021

3.1

Ontwikkelagenda ODRN

-94

-

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

-94

-

-

-

Programma Ons geld

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2020

geen incidentele baten en lasten op dit programma

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2021

4.1

geen mutaties

-

-

-

-

Totaal programma Ons geld

-

-

-

-

Programma Overhead

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2020

geen incidentele baten en lasten op dit programma

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2021

5.1

geen mutaties

-

-

-

-

Totaal programma Overhead

-

-

-

-

Totaal exploitatie

-112

-

-

-

Reserves

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2020

R1

Bijdrage Algemene reserve; dekking tekort sociaal domein

51

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2021

R2

geen mutaties

-

-

-

-

Totaal reserves

51

-

-

-

Totaal

-61

-

-

-

1.1/1.2 Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag
ZonNW heeft een subsidie van € 90.880 toegekend voor het “Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag”. Dit programma doen we samen met de gemeente Heumen en Woningcoöperatie Oosterpoort. We zetten dit geld in 2 jaar in. € 40.000 in 2020 en € 50.880 in 2021.

1.3/1.4 Pilot buurtgezinnen 2020-2022
We doen mee aan de Pilot buurtgezinnen. De totale kosten van de pilot zijn € 89.880. (€ 44.940 per jaar). Hiervoor ontvangen we een bijdrage van in totaal € 53.928 uit het regionale transformatieplan. Het restant dekken we uit het budget preventieve jeugdhulp en Wmo. Hierdoor heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

3.1 Bijdrage ontwikkelagenda ODRN
In 2020 is de ODRN aan de slag gegaan met de ontwikkelagenda. De deelnemende gemeenten dragen naar verhouding (op basis van de omzet) bij aan de kosten voor deze ontwikkelagenda. Dit verbetertraject betekent voor 2020 en 2021 een extra bijdrage om dit te bekostigen. Vanaf 2022 moet het verbetertraject zijn afgerond.

R1 Bijdrage algemene reserve; dekking tekort sociaal domein
In 2021 halen we € 51.000 uit de algemene reserve voor het tekort op het sociaal domein.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33