Financiële begroting

Verwachte balans

Verwachte balans

Bedragen x € 1.000

A C T I V A

1-1-

31-12-

31-12-

31-12-

31-12-

2021

2021

2022

2023

2024

Vaste activa

Materiële vaste activa

91.676

98.807

109.248

108.301

108.092

Financiële vaste activa

14.305

15.870

19.058

19.332

18.774

Totaal vaste activa

105.982

114.677

128.307

127.633

126.866

Vlottende activa

Voorraden

528

88

-

-

-

Vorderingen

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

Liquide middelen

250

250

250

250

250

Overlopende activa

250

250

250

250

250

Totaal vlottende activa

7.528

7.088

7.000

7.000

7.000

Totaal activa

113.509

121.765

135.307

134.633

133.866

Bedragen x € 1.000

P A S S I V A

1-1-

31-12-

31-12-

31-12-

31-12-

2021

2021

2022

2023

2024

Vaste passiva

Eigen vermogen

44.437

43.350

42.498

41.697

40.874

Voorzieningen

6.385

6.825

7.375

8.179

8.984

Langlopende schulden

40.647

49.654

63.202

61.089

59.617

Totaal vaste passiva

91.469

99.830

113.075

110.966

109.475

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

18.240

18.135

18.432

19.867

20.591

Overlopende passiva

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

Totaal vlottende passiva

22.040

21.935

22.232

23.667

24.391

Totaal passiva

113.509

121.765

135.307

134.633

133.866

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33