Financiële begroting

Verwachte balans

Voorzieningen

Hieronder vindt u een overzicht van de voorzieningen met een toelichting.

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen

Stand

Mutaties 2021

Stand

1-1-2021

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2021

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

4.178

-191

120

4.106

Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders

6

-6

-

-

Voorziening (Voormalig) personeel

124

-8

-

116

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

4.308

-206

120

4.223

2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

Voorziening Riolering

2.077

-

66

2.143

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

2.077

-

66

2.143

2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

Voorziening Onderhoud wegen

-

-

-

-

Voorziening gebouwen sport

-

-

-

-

Voorziening gebouwen welzijn

-

-

-

-

Voorziening gebouwen overig

-

-

-

-

Voorziening verwacht verlies grondexploitatie

-

-

-

-

Totaal 2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

-

-

-

-

Totaal 2. Voorzieningen

6.385

-206

186

6.365

Voorzieningen ten behoeve van verplichtingen en/of risico's

Voorziening Pensioenverplichtingen voormalige wethouders
Deze voorziening heeft als doel het afdekken van de pensioenverplichtingen van (voormalige) wethouders. Jaarlijks bepalen we op basis van actuariële berekeningen de stand van de toekomstige pensioenen. Uit de voorziening betalen we jaarlijks de reeds ingegane pensioenen en wachtgelden. We verwachten jaarlijks € 120.000 aan de voorziening toe te moeten voegen om de voorziening op het noodzakelijke peil te houden. De werkelijke toevoeging gebeurt op basis van actuariële berekeningen.

Voorziening Wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders
Deze voorziening heeft als doel het afdekken van de wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders. In 2021 halen we € 6.236 uit de voorziening.

Voorziening Voormalig personeel
Het doel van de voorziening is het egaliseren van de verplichtingen voor voormalig personeel. In 2021 bekijken we opnieuw of we een bedrag uit de voorziening moeten halen.

Voorzieningen ten behoeve van door derden beklemde middelen

Voorziening Riolering
In de notitie riolering van de commissie Bbv is bepaald dat we de overschotten bij de rioolheffing in een voorziening moeten opnemen. De reden hiervan is dat een voorziening niet vrij inzetbaar is en dat de middelen beschikbaar blijven voor de riolering.
Het doel van de voorziening is het opvangen van schommelingen in de exploitatie voor wat betreft de kosten en opbrengsten van het rioolstelsel. We verwachten in 2021 € 65.666 aan de voorziening toe te voegen.

Voorzieningen ten behoeve van lastenegalisatie

Voorziening Onderhoud wegen
Het doel van deze voorziening is het dekken van de onderhoudskosten voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet in het kader van de verkeersveiligheid en egalisatie van de lasten. Op basis van het nog vast te stellen nieuwe onderhoudsplan wegen bepalen we welk bedrag we jaarlijks aan de voorziening moeten toevoegen.

Voorziening gebouwen sport
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties van de sportaccommodaties. Op 24 september 2020 heeft de raad het nieuwe onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld.

Voorziening gebouwen welzijn
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties van de welzijnsaccommodaties. Op 24 september 2020 heeft de raad het nieuwe onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld.

Voorziening gebouwen overig
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties van de gemeentelijke gebouwen (behalve sport- en welzijnsaccommodaties). Op 24 september 2020 heeft de raad het nieuwe onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld.

Voorziening verwacht verlies grondexploitatie
De voorziening exploitatietekort grondexploitaties is getroffen voor dekking van de nadelige resultaten van de grondexploitaties. De voorziening is op het niveau van het exploitatietekort gebracht dat u heeft vastgesteld op 9 juli 2020 (Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitatie 2020). Het saldo van de voorziening is op dit moment € 93.617.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33