Financiële begroting

Verwachte balans

Reserves

Hieronder vindt een overzicht van de reserves met een toelichting.

Bedragen x € 1.000

Reserve

Stand

Mutaties 2021

Stand

1-1-2021

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2021

1.1. Algemene reserves

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

6.800

-51

-

6.750

Vaste Algemene reserve

17.220

-

-

17.220

Reserve Rekeningresultaat

1.403

-351

-

1.052

Saldo vorig dienstjaar

-

-

-

-

Saldo huidig dienstjaar

-

-

-

-

Totaal 1.1. Algemene reserves

25.423

-401

-

25.022

1.2. Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat

54

-54

-

-

Reserve verv.investering parkeergarage Dorpsstraat

179

-

36

215

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

36

-

36

72

Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen

220

-

22

242

Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken

7

-

-

7

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

101

-

-

101

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.572

-73

24

1.523

Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop

61

-23

-

38

Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast

900

-3

14

910

Bestemmingsreserve Egalisatiebijdrage ODRN

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

1.555

-823

20

751

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

14.330

-715

854

14.470

Bestemmingsreserve Opleidingen personeel

-

-

-

-

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

19.014

-1.691

1.005

18.329

Totaal 1. Reserves

44.437

-2.092

1.005

43.350

Algemene reserves

Algemene reserve
De Algemene reserve zetten we af tegen de risico’s bij het bepalen van het weerstandsvermogen. De benodigde omvang is afhankelijk van de weerstandsratio en de vaste algemene reserve. Dit bepalen we jaarlijks bij de vaststelling van de begroting.
In 2021 halen we € 50.589 uit de algemene reserve als dekking voor de afbouw van het tekort op het sociaal domein.

Vaste algemene reserve
De reserve is gevormd om de risico's die wij als gemeente lopen af te dekken.

Reserve rekeningresultaat
De bestemmingsreserve rekeningresultaat is ontstaan bij het vaststellen van de jaarrekeningen 2014 van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. Door de gemeenteraad is besloten deze reserve in te zetten voor de tekorten in de (meerjaren)begroting. We halen bij een tekort een bedrag uit deze reserve, waardoor in een volgend (begrotings)jaar het bedrag meerjarig kleiner is. Van 2021 tot 2024 halen we jaarlijks € 350.811 uit deze reserve.

Bestemmingsreserves

Reserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat
Deze reserve heeft als doel het dekken van de exploitatietekorten van de parkeergarage aan de Dorpsstraat in Groesbeek. In 2021 onttrekken we € 53.643 aan de reserve. Daarna is de reserve 'leeg'. Vanaf 2022 drukt het exploitatietekort van de parkeergarage dan ook volledig op de begroting.

Reserve vervangingsinvestering parkeergarage Dorpsstraat
Het doel van deze reserve is de dekking van toekomstige investeringen voor het onderhoud van de parkeergarage aan de Dorpsstraat. We voegen ieder jaar € 35.781 toe aan de reserve.

Reserve onderhoud gymzalen
Deze reserve heeft als doel reserve het dekking van de kosten voor groot onderhoud van de gymzalen en de egalisatie van de exploitatiekosten over een langere periode. We voegen ieder jaar € 36.000 toe aan deze reserve.

Reserve Attributen sportcomplexen
Het doel van de reserve is het dekken van kosten voor het vervangen van attributen van de sportaccommodaties (voetbalclubs) en het egaliseren van de exploitatiekosten over een langere periode. In 2021 voegen we € 21.835 toe aan de reserve.

Reserve Aankoop kunstwerken
Deze reserve is voor de dekking van kosten in het kader van aankoop en onderhoud aan kunstwerken in de gemeente. In 2021 voegen we niets toe aan de reserve en halen we er ook niets uit.

Reserve Natuur en Landschap
De reserve heeft tot doel, het beschikbaar houden van middelen voor natuur en landschap. De werkelijke uitgaven en de begrote uitgaven worden niet altijd binnen een boekjaar afgewikkeld. Om middelen beschikbaar te houden is deze reserve gevormd. We verrekenen tekorten en overschotten via deze reserve. Bij de jaarrekening 2021 bepalen we welk bedrag we moeten verrekenen met deze reserve.

Reserve Groenblauwe diensten
De reserve heeft als doel het dekken van de kosten voor de uitvoering van het project Groen-Blauwe diensten. Jaarlijks halen we € 72.500 uit de reserve voor de beheersvergoedingen. In 2021 voegen we de rente (€ 23.579) toe aan de reserve.

Reserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop
Het doel van deze reserve is het dekken van het verwachte exploitatietekort van Kulturhus den Ienloop in Millingen aan de Rijn. In 2021 halen we € 23.030 uit de reserve om het exploitatietekort op te vangen.

Reserve aanpak extreme wateroverlast
Deze reserve is gevormd bij het vaststellen van de begroting 2018 (aangenomen motie). In 2021 gaan we diverse projecten uitvoeren om extreme wateroverlast te verminderen/te voorkomen. Die investeringen moeten we activeren en leiden tot jaarlijkse kapitaallasten. We zetten deze reserve in om de kapitaallasten af te dekken. Er zijn grotere investeringen nodig om het wateroverlast in de toekomst tegen te gaan.

Reserve Lopende projecten (gelabeld)
De reserve heeft als doel het dekken van de uitgaven aan lopende projecten, waarvoor de raad een krediet beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast voegen we vanaf 2017 jaarlijks € 20.000 aan de reserve toe voor de uitvoering van het lustrum Vrijheid en herinnering dat elke vijf jaar plaatsvindt. In 2021 halen we € 184.000 uit de reserve voor het project Invoering routekaart Omgevingswet. Daarnaast halen we € 639.422 uit de reserve voor afwikkeling Centrum Groesbeek. Dit bedrag storten we in de reserve dekking kapitaallasten omdat we de investering moeten activeren. We dekken daarmee de jaarlijkse kapitaallasten.

Reserve Kapitaallasten
De reserve heeft als doel het dekken van de geactiveerde activa (investeringen). In 2021 voegen we € 214.954 rente toe aan de reserve. Daarnaast voegen we € 639.422 toe aan de reserve om de jaarlijkse kapitaallasten voor de investering afwikkeling Centrum Groesbeek af te dekken (dit bedrag komt uit de reserve lopende projecten). Daarnaast halen we € 714.661 uit de reserve om de diverse kapitaallasten van de diverse investeringen te dekken.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33