Programma's

Overhead

Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren moeten we verplicht opnemen in de begroting volgens de Bbv. De gegevens en een toelichting op de beleidsindicatoren zijn te vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl . Daarnaast kunt u daar cijfers van andere gemeenten vinden. De cijfers zijn afkomstig van verschillende overheidsorganisaties. Deze cijfers zijn soms niet actueel en kunnen ieder moment wijzigen.

Indicator

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Apparaatskosten

Gemeente

500

612

629

Provincie

Nederland

Eenheid:

Kosten per inwoner

Bron:

Eigen begroting

Toelichting:

Berekening: € 21.832 (x 1.000) / 34.700 inwoners = € 629.
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvesting-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bezetting

Gemeente

5,3

5,6

5,7

Provincie

Nederland

Eenheid:

Fte per 1.000 inwoners

Bron:

Eigen gegevens

Toelichting:

Berekening: 198 fte / (34.700 inwoners / 1.000) = 5,7. De bezetting is de werkelijke invulling van de werkplekken.

Formatie

Gemeente

5,5

6,25

6,33

Provincie

Nederland

Eenheid:

Fte per 1.000 inwoners

Bron:

Eigen gegevens

Toelichting:

Berekening: 219,82 fte / (34.700 inwoners / 1.000) = 6,33. De formatie is het aantal werkplekken volgens het formatieplan.

Externe inhuur

Gemeente

13,87

7,2

5,3

Provincie

Nederland

Eenheid:

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Bron:

Eigen begroting

Toelichting:

Berekening: € 925 / (€ 16.514 + € 925) x 100% =5,3%.

Overhead

Gemeente

9,42

10,35

10,35

Provincie

Nederland

Eenheid:

% van totale lasten

Bron:

Eigen begroting

Toelichting:

Berekening: € 9.608 / € 99.448 x 100% = 10,35%. De totale lasten zijn alle lasten, exclusief de stortingen in reserves.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33