Paragrafen

Lokale heffingen

Geraamde inkomsten

Bedragen x € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Verschil

2019

2020

2021

Begroting-

Begroting

Verordening OZB

- Onroerendezaakbelasting

5.341

5.350

5.914

564

Verordening Toeristenbelasting

- Toeristenbelasting

329

448

580

133

Verordening Forensenbelasting

- Forensenbelasting

19

30

30

-0

Verordening afvalstoffenheffing

- Afvalstoffenheffing

2.884

3.116

3.860

744

- Huisvuilzakken

288

314

288

-26

Verordening rioolheffing

- Rioolheffing

3.684

3.830

3.927

97

Verordening marktgelden

- Marktgelden

15

20

20

-

Verordening Lijkbezorgingsrechten

- Grafrechten

82

50

50

-

Verordening BIZ-belasting

- BIZ-belasting

33

46

46

-

Legesverordening

1.044

1.107

1.175

67

Totaal geraamde belastinginkomsten

13.718

14.311

15.889

1.579

Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte (geraamde) belastinginkomsten voor de jaren 2020 en 2021 en de gerealiseerde inkomsten 2019. De regels met betrekking tot belastingen leggen we vast in een zogenaamde verordening. Per verordening of belastingsoort zijn de inkomsten afzonderlijk vermeld.  

In vergelijking met de verwachte opbrengsten 2020 is de raming van de totale belastingen opbrengsten in 2021, per saldo € 1.579.000 hoger.

De belangrijkste verklaringen zijn:

  • meer OZB-opbrengsten € 564.000 door actualisatie op basis van 2020 en 5,8% verhoging inclusief inflatiecorrectie 1,8%;
  • hogere opbrengst toeristenbelasting € 133.000 door verhoging van de tarieven.
  • € 744.000 meer inkomsten op de afvalstoffenheffing door hogere kosten als gevolg van de aanpassing van de DVO Dar voor 2021. Daarnaast was de afvalstoffenheffing vorig jaar (2020) niet kostendekkend, dat is nu aangepast. Dit leidt tot € 450.000 extra opbrengst afvalstoffenheffing;
  • hogere opbrengsten rioolheffing € 97.000 door actualisatie en inflatiecorrectie + 1,8%;

Onder het kopje 'Overzicht op hoofdlijnen per heffing' leggen we uit welke ontwikkelingen er zijn. Ook leggen we de voorgenomen wijzigingen van de tarieven voor 2021 uit.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33