Paragrafen

Lokale heffingen

Overzicht op hoofdlijnen per heffing

Onroerendezaakbelastingen
De inkomsten Onroerendezaakbelastingen (OZB) zijn niet bestemd voor bepaalde producten of diensten. Het is een zogenaamd algemeen dekkingsmiddel.

De OZB kent twee soorten belastingen:

  • een eigenarenbelasting
    dit is belasting die de eigenaar van een gebouw moet betalen.
  • een gebruikersbelasting
    dit is een belasting die een gebruiker bijvoorbeeld een huurder van een gebouw moet betalen.

In tegenstelling tot de eigenarenbelasting wordt de gebruikersbelasting alleen geheven van de gebruikers van niet-woningen. Deze belasting is een zogenaamde tijdstipbelasting. Dit betekent dat de toestand per 1 januari van het betreffende jaar bepalend is voor de OZB-heffing. De OZB wordt berekend op basis van de vastgestelde waarde van het pand. Het tarief is een percentage van de waarde van een gebouw. Deze waarde wordt bepaald op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ).

Bij het opstellen van deze begroting is voor 2021 uitgegaan de gerealiseerde opbrengst 2020 inclusief areaaluitbreiding. Deze opbrengst is verhoogd met 1,8% inflatiecorrectie en daarbovenop een extra verhoging van 4% door de bezuinigingen. Wij verwachten dat de inkomsten in 2021 € 5.914.000 zijn.

De spelregels over de OZB leggen we vast in een verordening. De gemeenteraad stelt in december 2020 de verordening OZB 2021 vast. Omdat de WOZ-waarde van een pand het uitgangspunt is voor de heffing houden we bij het berekenen van de tarieven ook rekening met de verandering in de waarde (waardeontwikkeling) van de panden per 1 januari 2021 ten opzichte van 1 januari 2020 (waardepeildatum).  

Toeristenbelasting
De inkomsten Toeristenbelasting zijn ook algemene dekkingsmiddelen. Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de tarieven toeristenbelasting 2019 te verdubbelen. Hierbij is de keus gemaakt om deze verhoging in twee jaar door te voeren. Daarom stellen wij voor om de tarieven voor 2021 met 33% te verhogen.
De opbrengst voor 2021 is begroot op € 580.000. De onzekerheid hierbij is het effect van de Corona crisis op het aantal overnachtingen en dus de opbrengst van de toeristenbelasting.
We stellen voor de tarieven de komende vijf jaar gelijk te houden en de investeringen in de sector onaangetast te laten, zoals afgesproken met de sector bij de begroting 2020.

Forensenbelasting
Forensen zijn mensen die meer dan 90 dagen, maar minder dan 9 maanden in één kalenderjaar, in een woning in onze gemeente verblijven en geen inwoner zijn van onze gemeente zijn. Zij moeten in onze gemeente ook belasting betalen. Dit noemen we de forensenbelasting.

Mensen die forensenbelasting betalen hoeven geen toeristenbelasting te betalen. Dit is geregeld in de verordening.

Voor 2020 is het tarief vastgesteld op € 229,50 per woning per jaar. We sluiten voor de tariefsverhoging voor 2021 aan bij ons gemeentelijk beleid over de toeristenbelasting. Dit betekent dat we ook de tarieven voor de forensenbelasting met 33% verhogen. Het tarief komt voor 2021 uit op een bedrag van € 306. Voor 2021 verwachten wij € 30.000 aan inkomsten. Ook voor de forensenbelasting stellen wij voor om de tarieven de komende vijf jaar gelijk te houden.

Afvalstoffenheffing
Wij brengen afvalstoffenheffing in rekening op grond van de Wet milieubeheer. Belastingplichtig is degene, van wie de gemeente het huishoudelijk afval moet inzamelen.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen met ruim 20%. De verwachte opbrengst in 2021 is € 3.860.000. Daarmee komt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing uit op 100%. Dit betekent dat we met de totale opbrengsten 100% van de kosten kunnen betalen. Deze forse stijging van de tarieven komt enerzijds door gestegen kosten als gevolg van de nieuwe DVO met DAR en het hoge serviceniveau. Daarnaast is vorig jaar besloten om de afvalstoffenheffing niet kostendekkend te laten zijn. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten (€ 450.000) is toen structureel ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Gezien de noodzakelijke bezuinigingen heeft de raad in de richtingensessie aangegeven dat de afvalstoffenheffing in 2021 weer volledig kostendekkend moet zijn.

Afvalstoffenheffing

7.3 Afval incl btw

-4.295.019

6.3 Kwijtschelding incl btw

-202.916

0.4 Overhead

-218.904

Overige opbrengsten

856.624

Totale kosten

-3.860.215

Opbrengst belastingen

3.860.215

Totale opbrengsten

3.860.215

Dekking

100%

Rioolheffing
De gemeente moet zorgen voor de afvoer van het stedelijk afvalwater (rioolwater) en hemelwater (regenwater). De kosten betalen we uit de rioolheffing.
In oktober 2020 stelt de gemeenteraad het nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2021-2025 vast. Hierbij maakt u ook een keuze voor de wijze van heffen van de rioolheffing.
De afspraak uit het GRP 2016-2020 om de tarieven jaarlijks met 5% extra te verhogen is in het nieuwe GRP 2021-2025 vervallen. Dit betekent dat de opbrengst rioolheffing jaarlijks alleen met de inflatiecorrectie wordt verhoogd. De totale opbrengst voor 2021 is begroot op € 3.927.000 inclusief inflatiecorrectie van 1,8% (in 2019 was de opbrengst € 3.684.000 en voor 2020 is de verwachte opbrengst € 3.830.000). Op basis van de begroting is de rioolheffing 100% kostendekkend. Dit betekent dat de kosten net zo hoog zijn als de inkomsten.

Rioolheffing

7.2 Riolering incl btw

-3.227.707

7.2 Overige opbrengsten

34.000

7.2 Dotatie aan voorziening

-65.666

0.9 Onttrekking reserve

13.500

5.7 Natuurlijk groen incl btw

-88.330

6.3 Kwijtschelding

-202.916

2.1 Schoonhouden wegen incl btw

-82.123

0.4 Overhead

-307.758

Totale kosten

-3.927.000

Opbrengst belastingen

3.927.000

Totale opbrengsten

3.927.000

Rioolaansluitrecht
Bij de harmonisatie van de tarieven in verband met de herindeling (in 2015) is gekozen voor een vast tarief als we een standaard aansluiting op het riool moeten maken. Uitgangspunt hierbij is dat we met de opbrengsten de kosten kunnen betalen.

Rioolaansluitrecht

7.2 Huisaansluitingen incl btw

-9.061

0.4 Overhead

-559

Totale kosten

-9.621

Leges

9.000

Totale opbrengsten

9.000

Marktgelden
In de marktgeldverordening staan de gemeentelijke regels over de markt. We verhogen de tarieven voor 2021 met 1,8% (inflatie).
Het dekkingspercentage, inclusief de inkomsten uit staangelden, is 39%. Dit betekent dat we met de totale opbrengsten (€ 20.000) voor 2021, 39% van de kosten (€ 51.083) kunnen betalen. Er is dus een tekort van € 31.083 (zie ook tabel Marktgelden). Volgens ons zijn kostendekkende tarieven niet haalbaar.

Marktgelden

3.3 Kosten markten

-47.265

0.4 Overhead

-12.818

3.3 Overige opbrengsten

9.000

Totale kosten

-51.083

Opbrengst belastingen

20.000

Totale opbrengsten

20.000

Dekking

39%

Lijkbezorgingsrechten/Grafrechten
Met de opbrengst uit de begraafrechten betalen we de kosten van het begraven en het onderhouden van de begraafplaatsen. Voor 2021 verhogen we de tarieven met 1,8% (inflatie).
Wij verwachten een opbrengst van € 75.000. Op basis van de begrotingsgegevens realiseren wij een dekkingspercentage van 58%. Het gevolg is een tekort op de exploitatie van € 53.855 voor 2021. Kostendekkende tarieven vinden we niet haalbaar. We zitten op vergelijkbare tarieven als de kerken in onze gemeente.

Begraafplaatsrechten

7.5 Kosten begraafplaatsen

-121.394

0.4 Overhead

-13.221

7.5 Overige opbrengsten

5.760

Totale kosten

-128.855

Opbrengst belastingen

75.000

Totale opbrengsten

75.000

Dekking

58%

BIZ-belasting
Per 1 januari 2017 is de Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Groesbeek 2017 in werking getreden. Per 1 januari 2020 is de Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Millingen Centrum 2020 tot en met 2024 in werking getreden.
Het hoofddoel van de BIZ is om de concurrentiekracht van het winkelgebied te vergroten, zodat de omzet van de ondernemers in het werkgebied toeneemt. Hiervoor hebben we een Uitvoeringsovereenkomst gesloten met de Vereniging BIZ Groesbeek Centrum en de Vereniging BIZ Millingen Centrum voor een periode van vijf jaar.

De BIZ-bijdrage dragen wij over aan de genoemde verenigingen, waarvan de leden gezamenlijk bepalen welke activiteiten ze voor dit bedrag (laten) organiseren. In hun jaarplan staat onder andere gezamenlijke online marketing, evenementen en verfraaiing van het centrum.

Leges

Op basis van de legesverordening worden de rechten geheven van degenen die gebruik maken van de diensten, beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur. De Tarieventabel bij de verordening is conform het VNG-model ingedeeld in drie titels zijnde:
Titel 1 Algemene dienstverlening;
Titel 2 Dienstverlening vallende onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen;
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen.

In artikel 229b van de Gemeentewet is bepaald dat de tarieven zodanig moeten zijn vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten. Daar waar rijksnormen of maximumtarieven gelden (zoals bij reisdocumenten), zijn deze leidend. De overige tarieven in de legesverordening worden - los van overige wijzigingen van de legesverordening -  verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,8%.

Legesverordening

Titel/ hoofdstuk

Onderwerp

Taakveld

Toe te rekenen lasten

Overhead

Totaal lasten

Baten

Dekking in %

Titel 1 Algemene dienstverlening

1

Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

-65.066

-28.461

-93.527

91.260

98%

2

Reisdocumenten

0.2 Burgerzaken

-103.622

-17.018

-120.640

100.608

83%

3

Rijbewijzen

0.2 Burgerzaken

-117.796

-55.494

-173.291

167.050

96%

4

Verstrekkingen uit basisregistratie personen

0.2 Burgerzaken

-9.498

-3.686

-13.184

7.480

57%

5

Verstrekkingen uit het Kiesregister

n.v.t.

n.v.t.

6

Verstrekkingen o.g.v. Wet bescherming persoonsgegevens

n.v.t.

n.v.t.

7

Bestuursstukken

-

-

-

-

-

8

Vastgoedinformatie

-

-

-

-

-

9

Overige publiekszaken

0.2 Burgerzaken

-23.879

-4.451

-28.330

19.760

70%

10

Gemeentearchief

-

-

-

-

-

11

Huisvestingswet

-

-

-

-

-

12

Leegstandswet

-

-

-

-

-

13

Gemeentegarantie

-

-

-

-

-

14

Marktstandplaats

n.v.t.

n.v.t.

15

Winkeltijdenwet

-

-

-

-

-

16

Kansspelen

1.2 APV en bijz. wetten

-5.063

-3.106

-8.169

5.000

61%

17

Kabels en leidingen

2.1 Verkeer en vervoer

-23.681

-21.538

-45.219

39.000

86%

18

Gehandicaptenparkeer kaart

2.2 Parkeren

-28.254

-13.874

-42.128

9.000

21%

19

Diversen

-

-

-

-

-

Totaal titel 1

-376.859

-147.628

-524.487

439.158

84%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen

Bouwen

8.3 Wonen en bouwen

-910.326

4.396

-905.930

708.450

78%

Ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening

-101.261

-49.113

-150.374

25.000

17%

Kapvergunningen

5.7 Openbaar groen

-41.495

-5.641

-47.136

2.000

4%

Uitritvergunningen

2.1 Verkeer en vervoer

-20.001

-575

-20.575

600

3%

Aanlegvergunningen

5.7 Openbaar groen

-13.398

-10.367

-23.765

3.000

13%

Overigen

-15.659

-3.882

-19.541

1.000

5%

Totaal titel 2

-1.102.140

-65.181

-1.167.321

740.050

63%

Totaal titel 1 en 2

-1.478.999

-212.809

-1.691.808

1.179.208

70%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

1

Horeca

1.2 APV en bijz. wetten

-22.214

-20.000

-42.214

2.000

5%

2

Organiseren evenementen/markten

-

-

-

-

-

3

Prostitutiebedrijven

n.v.t.

n.v.t.

4

Splitsingsvergunning woonruimten

n.v.t.

n.v.t.

5

Leefmilieuverordening

n.v.t.

n.v.t.

6

Brandbeveiligings- verordening

-

-

-

-

-

7

Kinderopvang

6,1 Peuterspeelzalen

-3.891

-510

-4.401

2.000

45%

8

Overige / Leges APV

1.2 APV en bijz. wetten

-93.327

-82.803

-176.131

9.500

5%

Totaal titel 3

-119.432

-103.314

-222.746

13.500

6%

Totaal titel 1 en 2 en 3

-1.598.431

-316.122

-1.914.554

1.192.708

62%

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33