Programma's

Ons geld

Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn voor nu en in de toekomst. Dit betekent dat wij een verantwoord financieel beleid voeren met sluitende begrotingen. Daarbinnen maken we ruimte voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Wij maken steeds de afweging tussen onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen.

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
Volgens artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste:
a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
b. algemene uitkeringen;
c. dividend;
d. saldo van de financieringsfunctie;
e. overige algemene dekkingsmiddelen.

Hieronder staat een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen met een toelichting per onderdeel.

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020
Actueel

Begroting
2021

Verschil
Begroting 2021 Begroting 2020

Lokale heffingen

- OZB

5.341

5.350

5.914

564

- Baatbelasting

1

1

1

-

- Toeristenbelasting*

329

448

580

133

- Forensenbelasting*

19

30

30

-

- BIZ-belasting*

33

46

46

-

- Uitvoeringskosten*

-470

-443

-432

11

Totaal lokale heffingen

5.253

5.432

6.139

708

Algemene uitkering

- uitkering

52.902

54.582

56.722

2.140

- uitvoeringskosten

-12

-16

-16

-1

Totaal algemene uitkering

52.890

54.567

56.706

2.139

Dividend

- opbrengsten

306

131

160

29

- kosten

-5

-5

-5

-

Totaal dividend

301

126

155

29

Saldo financieringsfunctie

508

316

29

-287

Overige dekkingsmiddelen

- Post onvoorzien

-

-25

-100

-75

- Stelposten / diversen

-

500

-20

-520

- Saldo kapitaallasten

-339

474

879

405

- Diversen

146

-

-

-

-192

949

759

-190

Totaal algemene dekkingsmiddelen

58.760

61.390

63.788

2.398

Mutaties op reserves

- toevoeging aan

-4.012

-392

-1.005

-613

- onttrekking aan

7.823

2.960

2.102

-858

Totaal reserves

3.812

2.568

1.097

-1.471

Batig resultaat

-1.785

-1.912

-3.010

-1.098

a. Lokale heffingen
Onder lokale heffingen verstaan we de Onroerende zaakbelastingen, Toeristenbelasting, Forensenbelasting en de Baatbelasting. Voor een verder toelichting verwijzen we naar de paragraaf 'Lokale heffingen".
De uitvoeringskosten zijn in het overzicht apart zichtbaar gemaakt. Dit om de ontwikkeling van de opbrengsten goed zichtbaar te maken.

b. Algemene uitkeringen
De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente is de uitkering die wij ontvangen van het Rijk uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is berekend op basis van de meest actuele gegevens voor onze gemeente, zoals aantallen inwoners, uitkeringsgerechtigden enzovoort. De raming is gebaseerd op de septembercirculaire 2020.

c. Dividend
Het betreft het dividend dat we ontvangen van de BNG en Vitens.

d. Saldo financieringsfunctie
In de regelgeving is het saldo van de financieringsfunctie apart vermeld als onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen. Onder dit saldo wordt verstaan: het saldo van de kosten en opbrengsten die samenhangen met het uitzetten en opnemen van geld, en de renteopbrengsten van de eigen financieringsmiddelen. De eigen financieringsmiddelen zijn de reserves en voorzieningen.

e. Overige algemene dekkingsmiddelen
Vennootschapsbelasting
De gemeente moet belasting afdragen over de winst die met "commerciële activiteiten" wordt gemaakt. Met commerciële activiteiten worden in dit verband activiteiten bedoeld, die zowel door de gemeente als door ondernemers (kunnen) worden verricht. Te denken valt hierbij aan de grondexploitatie. Op dit moment hebben we voor vennootschapsbelasting geen raming in deze begroting opgenomen.

Onvoorzien/ stelposten
In de jaren 2021 tot en met 2024 hebben we voor onvoorziene uitgaven jaarlijks een raming van € 100.000 opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33