Programma's

Ons geld

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000
OmschrijvingRekening 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023Raming 2024
Lasten-9.557-5.895-7.230-7.147-7.774-7.854
Treasury-5.098-5.561-5.700-6.323-6.952-7.038
Treasury/Beleggingen-5-5-5-5-5-5
Treasury/Kortlopende leningen-29
Treasury/Langlopende leningen-805-902-842-842-952-911
Treasury/Kapitaallasten-4.260-4.655-4.853-5.476-5.996-6.122
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds-12-16-16-16-16-16
Uitk.gemeentefonds/Algemeen-12-16-16-16-16-16
OZB woningen-305-284-271-275-279-282
OZB woningen/Belasting-305-284-271-275-279-282
Mutaties reserves-4.012-392-1.005-394-385-377
Mutaties reserves/Algemeen-4.012-392-1.005-394-385-377
Belastingen overig000000
Overige bel./Baatbelasting00000
Overige bel./Overigen0
Overige baten en lasten-4475-120-20-20-20
Overige baten en lasten/Alg.-4475-120-20-20-20
OZB niet-woningen-126-117-117-119-121-122
OZB niet-woningen/Belasting-126-117-117-119-121-122
Baten72.43969.36971.50071.80372.52872.813
Treasury6.2206.4786.7637.4888.1178.286
Treasury/Beleggingen306131160160160160
Treasury/Langlopende leningen2512171681319190
Treasury/Kortlopende leningen57
Treasury/Kapitaallasten5.6076.1306.4357.1987.8678.037
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds52.90254.58256.72257.14957.30857.432
Uitk.gemeentefonds/Algemeen52.90254.58256.72257.14957.30857.432
OZB niet-woningen1.7651.6661.9761.9761.9761.976
OZB niet-woningen/Belasting1.7651.6661.9761.9761.9761.976
OZB woningen3.5783.6823.9363.9363.9363.936
OZB woningen/Belasting3.5783.6823.9363.9363.9363.936
Mutaties reserves7.8232.9602.1021.2531.1901.181
Mutaties reserves/Algemeen7.8232.9602.1021.2531.1901.181
Belastingen overig111111
Overige bel./Baatbelasting111111
Overige baten en lasten150
Overige baten en lasten/Alg.150
Resultaat62.88263.47464.27164.65664.75464.959

Toelichting verschillen Begroting 2020 - Begroting 2021

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Treasury

-

Dividendopbrengsten bijgesteld op basis van verwachtingen Vitens en BNG.

29

S

-

Actualisatie van de rentes, kapitaallasten en dergelijke in 2021 levert per saldo een voordeel op van € 92.000 ten opzichte van 2020.

92

S

OZB

-

De opbrengst ozb is verhoogd met het inflatiepercentage 1,8% + 4% in verband met de bezuinigingen.

564

S

Algemene uitkering

-

Hogere algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2020.

2.139

S

Overige goederen en diensten

-

Aframing stelpost onderuitputting (€ -500.000) en bijstelling stelpost onvoorzien op basis van financiële verordening (€ - 75.000).

-575

S

-

Stelpost voor onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.

-220

S

-

Stelpost onderuitputting kapitaallasten.

200

S

Reserves

-

Zie tabel verschillenanalyse reserves.

-1.481

S

Kapitaallasten

-

Mutatie op kapitaallasten.

25

S

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

6

S

Diverse verschillen

-

18

Totaal programma Ons geld

797

Toelichting verschillen Begroting 2020 - Begroting 2021

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Toelichting

Verschil

I/S

Algemene reserve

-

In 2020 is een (incidentele) bijdrage uit de algemene reserve geraamd voor diverse projecten/ uitgaven. Dit leidt in 2021 tot een nadeel van € 163.000. Daarnaast is er in 2021 een lagere bijdrage van € 767.000 ten opzichte van 2020 uit de algemene reserve geraamd voor de afbouw van het tekort op het sociaal domein.

-930

I

Reserve rekeningresultaten

-

Deze zetten we in 5 jaar volledig in. Omdat we in 2019 een bedrag uit de reserve hebben gehaald, verandert het bedrag dat we er jaarlijks uithalen.

-117

S

Reserve lopende projecten

-

Jaarlijks halen we voor diverse projecten/uitgaven een bedrag uit deze reserve. Dit bedrag verandert jaarlijks.

313

I

Reserve dekking kapitaallasten

-

In 2021 voegen we naast de rente ook een bedrag toe aan de reserve voor afwikkeling centrum Groesbeek. Dit bedrag komt uit de reserve lopende projecten.

-614

I

-

Bijdrage uit de reserve om de kapitaallasten van een aantal investeringen te dekken. Dit bedrag verandert jaarlijks.

-46

I

Reserve P'garage Dorpsstraat

-

Deze reserve is eind 2020 volledig ingezet. De lasten van de Parkeergarage Dorpsstraat drukken vanaf 2021 volledig op de exploitatiebegroting.

-67

I

Aanpak extreme wateroverlast

-

Lagere bijdrage uit de reserve om de kapitaallasten van wateroverlast projecten te dekken.

-11

I

Afrondingsverschillen

-

1

Totaal reserves

-1.471

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33