Programma's

Onze buurt

Wat zijn de gevolgen van de ombuigingen (Top 19)?

Voor het sluitend maken van de begroting zijn er een aantal ombuigingen nodig. De fracties hebben in het begin van het begrotingsproces een top 19 lijst met ombuigingen aangeleverd. De ombuigingen waarvoor een raadsmeerderheid was op basis van deze lijsten, zijn verwerkt in deze begroting. De ombuigingen en de gevolgen daarvan lichten we hier toe. In het
raadsvoorstel bij de begroting staat het dekkingsplan. Om tot een sluitende begroting te komen staan hier nog aanvullende ombuigingen in.

Resultaat 2.2.6 We helpen inwoners hun eigen veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Tv 1100 Crisisbeheersing
Bezuiniging      € 5.000

Aan welke knoppen kunnen we draaien (wat is niet wettelijk verplicht)
Projectkosten rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wat is het maatschappelijk effect van de ombuiging?
Er is geen budget meer beschikbaar voor opleidingen, oefeningen en voorbereidingen op het gebied van crisisbeheersing. Dit betekent dat op het moment van crisis de hulpmiddelen en de personele inzet uit bestaande budgetten moet komen. Hierdoor kunnen dagelijkse werkzaamheden stil komen te liggen op het moment dat een crisis zich voordoet.

Resultaat 2.2.7 We bevorderen de Veiligheid en Leefbaarheid.

Tv 1200 APV en bijzondere wetten
Bezuiniging      € 12.000

Aan welke knoppen kunnen we draaien (wat is niet wettelijk verplicht)
Het aantal controles op naleving van de Drank- en Horecawet (DHW) verminderen.

Wat is het maatschappelijk effect van de ombuiging?
Horecabedrijven (incl. kantines), winkels en evenementen controleren we minde op naleving van de wetgeving. Hierdoor ontstaat een minder goed beeld op de actualiteit van het lokale DHW-vergunningenbestand.
We moeten nog overeenstemming krijgen met de gemeente Nijmegen over de nog resterende inhuur. De vraag is of zij nog wel inzet voor de BOA-pool DHW blijven leveren als we deze inhuur verder verminderen.

Resultaat 2.2.6 We helpen inwoners hun eigen veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Tv 1201 Integrale veiligheid APV
Bezuiniging      € 13.000

Aan welke knoppen kunnen we draaien (wat is niet wettelijk verplicht)
Onder andere ondermijning, inbraak, preventie, gezagsdriehoek, bureau Halt.

Wat is het maatschappelijk effect van de ombuiging?
Aanpak ondermijning (o.a. drugs, mensenhandel, fraude, veilig buitengebied en bedrijventerrein) is als een prioriteit benoemd bij zowel politie als alle regiogemeenten. Binnen gezagsdriehoek basisteam Tweestromenland werken we dan ook met alle gemeenten samen op dit thema, zowel inhoudelijk als financieel. Alle gemeenten dragen nu naar rato aantal inwoners bij aan een regionale projectcoördinator ondermijning, voor gemeente Berg en Dal gaat het hierbij om een bedrag van zo’n € 18.000 per jaar. Uitstappen uit deze regionale aanpak/afspraken kan dus een bezuiniging opleveren, is echter wel ongewenst en pas mogelijk in de 2 e helft van 2021. Intern is onvoldoende capaciteit en deskundigheid beschikbaar om ondermijning zelfstandig effectief aan te pakken, daarvoor is een regionaal samenwerkingsverband met onder andere gemeenten, politie, OM en RIEC echt noodzakelijk. Niet langer meebetalen=meedoen in de regionale aanpak van fraude en ondermijning is zeker risicovol (waterbedeffecten, zwakke positie in regio, bestuurlijk afbreukrisico).

Verder moeten we net deze voorgenomen bezuiniging de jaarlijkse bijdrage ad € 7.000 aan Stichting Halt schrappen. Daarvoor leverden zij voorlichtingslessen op alle scholen in onze gemeente (BO en VO), afstemmingsoverleg/advies/rapportage en eventueel deelname aan een klein actueel project, gericht op (overlastgevende) jeugd. Bovenstaande activiteiten zijn al jarenlang naar tevredenheid van gemeente en scholen door Halt uitgevoerd. Het beëindigen hiervan per 2021 is in principe mogelijk, maar verminderen van het preventieve aanbod en volgen van jongeren kan aan de achterkant wel leiden tot meer overlast/kleine criminaliteit en minder zicht op de plaatselijke (probleem)jeugd. Eventueel kunnen scholen zelf de inzet van Halt-voorlichtingslessen bekostigen.

Resultaat 2.2.5 Alle verkeersdeelnemers reizen veilig en prettig door de gemeente.

Tv 2100 Wegen
Tv 2100-1 Dotatievoorzieningen
Bezuiniging      € 255.000

Aan welke knoppen kunnen we draaien (wat is niet wettelijk verplicht)
Conform voorstel (2017) is de dotatie verhoogd om aan de gewenste kwaliteitswens te voldoen. Door minimaal onderhoud uit te voeren is de kans op schadeclaims van de weggebruiker groter. Er ontstaan gaten en kuilen in de weg met plasvorming tot gevolg. Het niet tijdig onderhouden van je areaal is op de langere termijn kapitaalvernietiging. Tevens kun je de weggebruiker in gevaar brengen.

Wat is het maatschappelijk effect van de ombuiging?
Afname van de kwaliteit van openbaar ruimte met als gevolg onvrede bij inwoners. Het is een van de onderwerpen waarover inwoners veel met de gemeente in contact treden.
Tevens is het tegenstrijdig met de moties van afgelopen jaar waarin de raad juist meer aandacht vroeg voor het onderhoud aan trottoirs in het centrum en nabij ouderen.
Hierdoor zal hiervoor geen ruimte meer zijn.

Resultaat 2.2.5 Alle verkeersdeelnemers reizen veilig en prettig door de gemeente.

Tv 2100-2 Onderhoudskosten
Bezuiniging      € 50.000

Aan welke knoppen kunnen we draaien (wat is niet wettelijk verplicht)
Door het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen zijn onderhoudskosten de afgelopen jaren toegenomen. Als we hierop willen bezuinigen, zal de hoeveelheid onkruid op verharding aanzienlijk toenemen. Door van A-kwaliteit af te stappen en de bestekken op B-kwaliteit aan te bieden verwachten wij 20% voordeliger uit te kunnen zijn.
Het beeld is echter al achteruitgegaan, doordat wij enkel alternatieve bestrijdingsmethodes toe mogen passen.

Wat is het maatschappelijk effect van de ombuiging?
Indien wij minder vegen zal er uiteraard meer vuil op de wegen liggen. Minder vegen zal ook tot gevolg hebben dat meer vuil in ons rioolstelsel terecht komt. De uitstraling van de openbare ruimte zal aanzienlijk versoberen en verloederen.
Mogelijk is de aanneemsom lager als wij het werk in de markt brengen en niet inbesteden bij Dar. Echter, dit heeft ook weer nadelen omdat wij aandeelhouder van Dar zijn. Bij Dar werken veel medewerkers van het Werkbedrijf. Zij hebben dan minder kans op een betaalde baan.

Resultaat 2.2.3 We nemen obstakels voor voetgangers en rolstoelgebruikers weg.

Tv 2100-3 Obstakels voor voetgangers en rolstoelgebruikers wegnemen
Bezuiniging      € 190.000

Aan welke knoppen kunnen we draaien (wat is niet wettelijk verplicht)
Bij de Kadernota 2019 is een bedrag in de meerjarenbegroting opgenomen van 4 jaar € 190.000 om obstakels voor voetgangers en rolstoelgebruikers weg te nemen.
Het toegankelijker maken van de openbare ruimte –lees vooral voetpaden- is geen wettelijke verplichting. Er kan voor gekozen worden om hier niet actief mee aan de slag te gaan. Dat betekent dat op sommige plekken obstakels in de openbare ruimte behouden blijven totdat we op die locatie groot onderhoud of reguliere werkzaamheden uitvoeren.

Wat is het maatschappelijk effect van de ombuiging?
Wij gaan niet actief aan de slag met het wegnemen van bijvoorbeeld obstakels. Calamiteiten en problemen lossen we uiteraard wel op. Ook zullen wij tijdens de uitvoering van grootschalig onderhoud (projecten) rekening houden met het zo toegankelijk mogelijk inrichten van de openbare ruimte.

Resultaat 2.1.3 We zetten in op verbetering van het lokale sport- en beweegklimaat

Tv 5100 Ondersteuning sportinstellingen
Tv 5100-1 Buurtsportcoaches
Bezuiniging      € 51.000

Aan welke knoppen kunnen we draaien (wat is niet wettelijk verplicht)
Deze taak is geen wettelijke verplichting. Door op de gemeentelijke bijdrage te bezuinigingen vervalt ook een deel van de rijksbijdrage (cofinanciering). Per saldo betekent dit dat we € 131.000 moeten ombuigen op dit budget. De gemeentelijke ombuiging is € 51.000. Daar staat een lagere rijksbijdrage tegenover van € 80.000.
Omdat er ook personele kosten aan verbonden zijn, zullen we hier niet ineens een bedrag van € 131.000 kunnen realiseren per 2021. We kunnen dit bedrag in 3 termijn realiseren over 2022 tot en met 2024.

Wat is het maatschappelijk effect van de ombuiging?
Naast het feit dat we dan ook rijksmiddelen kwijt raken kunnen we ook minder inzetten op de sportstimulering. We zullen inwoners die niet genoeg bewegen minder goed kunnen bereiken en dus minder aan het bewegen krijgen. Met als gevolg meer overgewicht, slechtere motoriek en minder fitte kinderen, jongeren en senioren. Ook de sociale component namelijk ontmoeten zal wegvallen. Een sterk netwerk is daarom van cruciaal belang. Bewegen is gezond, dus dit kan de gezondheid van onze inwoners negatief beïnvloeden.

Resultaat 2.3.6 We hebben een toekomstbestendige bibliotheek
 
Tv 5600 Openbare bibliotheek
Bezuiniging      € 50.000

Aan welke knoppen kunnen we draaien (wat is niet wettelijk verplicht)
Aantal hoofdlocaties beperken tot één met servicepunten. De Wsob legt geen verplichting op aan gemeenten om een bibliotheek in stand te houden en te beperken tot bijv. 1 locatie.

Wat is het maatschappelijk effect van de ombuiging?
De maatschappij verandert en de bibliotheek verandert mee. We willen een toekomstbestendige bibliotheek. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de bibliotheek goed bereikbaar is, met name voor de jeugd en senioren. Ook de bestrijding van laaggeletterdheid vinden we erg belangrijk. Samen met de bibliotheek bekijken we hoe we dit kunnen bereiken.
We onderzoeken of het mogelijk is om één hoofdlocatie aan te wijzen, aangevuld met steunpunten in de dorpshuizen of scholen. Ook de mogelijkheid om enkel steunpunten in onze gemeente te hebben en Nijmegen als hoofdlocatie onderzoeken we.
Dit is een zorgvuldig proces wat we samen met de bibliotheek willen doorlopen. We werken toe naar een toekomstbestendige visie en willen voorkomen dat jaarlijks verder bezuinigd wordt.
Het maatschappelijk effect is lastig te voorspellen en geheel afhankelijk van welke keuzes gemaakt worden. Het kan leiden tot een ontevredenheid van inwoners, omdat zij verder moeten reizen naar een ‘hoofdlocatie’.
Hoewel er in de toekomstvisie veel aandacht zal zijn voor maatschappelijke activiteiten, met name op het gebied van laaggeletterdheid, zou een bezuiniging tot gevolg kunnen hebben dat activiteiten minder vaak zijn of verder weg. Juist de laagdrempelige voorziening om bijvoorbeeld een (digi)tale cursus te doen en laaggeletterden te vinden vermindert dan, dit is een ongewenst effect.  
Besparingen moeten in de front-office gezocht worden, dus op huisvesting en personeel. De back-office wordt gedeeld met 6 gemeenten, daar kan niet op bespaard worden. Een besparing op de huisvesting levert een verlaging van de subsidie op. Tegelijkertijd betekent dit ook minder huurinkomsten voor de gemeente.
Als de subsidie aan de bibliotheek te laag wordt, dat is het voor de bibliotheek niet meer rendabel om nog een bibliotheek in onze gemeente open te houden.

Investeringen
Resultaat 2.2.7 We bevorderen de Veiligheid en Leefbaarheid.

2.16 TOP Ooij  
Bezuiniging    Kapitaallasten    € 22.522

Aan welke knoppen kunnen we draaien (wat is niet wettelijk verplicht)
Project 2.16 TOP Ooij (€125.000 grondaankoop en 625.000 voorbereiding &uitvoering).

Wat is het maatschappelijk effect van de ombuiging?
We zullen geen TOP’s (Toeristisch OpstapPunten) realiseren om de Ooijpolder toeristisch goed te ontsluiten, hoewel de voormalige gemeenteraad van Ubbergen dit besloten heeft en het is ook opgenomen in de Mobiliteitsvisie Berg en Dal. Daarmee blijft sprake van meer autoverkeer op de dijken inclusief overlast van parkeren op de dijken.

Resultaat 2.2.2 Fietsers beschikken over een veilig en comfortabel netwerk.

2.34 Schoolroute Marktplein Groesbeek - Nijmeegsebaan
Bezuiniging    Kapitaallasten    € 64.158

Aan welke knoppen kunnen we draaien (wat is niet wettelijk verplicht).
Project 2.34 Schoolroute Marktplein Groesbeek – Nijmeegsebaan (investering van €1.125.000).
Onveilig in objectieve zin is die route, noch de oversteek vanuit de wijk Stekkenberg over de Nieuweweg - Nijmeegsebaan momenteel niet. Gelet daarop kan dit project worden uitgesteld/afgevoerd van de begroting. Dit houdt dus wel in: geen gefaseerde oversteekplaats Nieuweweg – Nijmeegsebaan in de komende vier jaar.

Wat is het maatschappelijk effect van de ombuiging?
Dit project niet uitvoeren betekent geen goede fietsverbinding voor scholieren, met bijv. een gefaseerde oversteekplaats in het kruispunt Nieuweweg-Nijmeegsebaan. Wel blijven we in combinatie met onderhoud aan weg en riolering werken aan de Erftoegangsweg Plus inrichtingen van Kerkstraat – Burg. Ottenhoffstraat – Stekkenberg – Dries die al zorgen voor meer fietscomfort (rode stroken) in de wijk.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33