Paragrafen

Bedrijfsvoering

Informatievoorziening

Informatiebeveiliging en privacy
De gemeente blijft een betrouwbare partner voor inwoners en bedrijven. We gaan zorgvuldig om met de gegevens van inwoners en andere partners. We vragen geen onnodige informatie op. De gegevens die we gebruiken, beveiligen we via de meest bijgewerkte normen. Dit kunnen we aantonen en verantwoorden we jaarlijks.

Informatiebeveiliging en privacy staan niet op zichzelf. Het zijn onderdelen van ons brede informatiebeleid. We geven deze onderwerpen vorm in onze inhoudelijke processen en inrichting van de gebruikte systemen. We brengen per domein in kaart welke privacy- en beveiligingsrisico’s er bestaan. Waar nodig passen we extra maatregelen toe. We doen dit volgens de landelijke normen. Dit zijn de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de maand mei leggen we verantwoording af over hoe we omgaan met privacy en informatiebeveiliging. Dit doen we via de landelijke methoden. Voor informatiebeveiliging voeren we de ENSIA-zelfevaluatie uit. Deze evaluatie wordt gevolgd door een externe audit op de belangrijkste onderdelen. Voor privacy vullen we de zelfevaluatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in. Het college van B&W stelt beide verantwoordingsrapportages vast.

Informatiemanagement & Archief
We voeren acties uit die in het informatiebeleidsplan 2021 – 2025 zijn opgenomen. In dit informatiebeleidsplan is ook aandacht voor de voorwaarden om flexibeler en digitaler werken. Door de Corona crisis ervaren we dat we ook vanuit thuis of een andere werkplek op afstand kunnen werken. Maar dit moet wel op een juiste manier ondersteund worden. Hiervoor zijn projecten opgenomen in deze begroting.

Het nieuwe contract voor ons Document Management Systeem (DMS) is in 2020 getekend en er zijn nieuwe mogelijkheden gerealiseerd (waaronder Join Mobile en Join search). Het komend jaar willen wij verder werken aan het gebruikersvriendelijk maken van dit systeem. Wat het juist gebruik, en daarmee juist archiveren en nog beter vindbaar maken van stukken, stimuleert. Ook zullen wij komend jaar investeren in een koppeling tussen JOIN en iBurgerzaken. Hierdoor zullen aan zowel de kant van Burgerzaken als de kant van het archief minder handelingen verricht worden om stukken op een juiste manier in ons digitale archief te krijgen.

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) wil een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afsluiten met alle regiogemeenten. De dienstverlening die het RAN aan ons gaat leveren is het beheren en beschikbaar stellen van onze analoge en digitale archieven. Ook worden zij volgens dit voorstel onze archivaris zodat we voldoen aan de nieuwe archiefwet.

De nieuwe archiefwet en de Wet Open Overheid (WOO) hebben in 2021 gevolgen voor de inrichting van het informatiebeheer. In 2021 starten we met een duidelijke vormgeving van al onze informatie. Dit wordt ook wel informatiearchitectuur genoemd. De verbeteracties uit de verplichte controle archief- en informatiebeheer voeren we in 2021 uit.

Gegevensbeheer

In 2020 zijn een aantal projecten afgerond. Dit zijn projecten die de kwaliteit van onze data in de basisregistraties sterk verbeterd hebben. Er zijn daarnaast achterstanden weggewerkt. We hebben nu een goede basis voor de reguliere werkprocessen van de BAG en BGT in 2021. Hiermee wordt ook de ambitie om altijd te voldoen aan de wettelijke gestelde termijnen meer haalbaar. Vanaf 2021 voeren we jaarlijks een mutatiesignalering uit voor de BAG, BGT en ook (deels) voor de WOZ. Dit laatste stelt ons in staat om de kwaliteit van onze data op een constant hoog niveau te houden.  

In 2021 moeten we nieuwe werkafspraken maken met Munitax over de verschillende mutatiestromingen. De geregistreerde gebruiksoppervlakte in de BAG zal vanaf 1-1-2022 de basis gaan vormen voor de waardebepaling van de WOZ. De landelijke ontwikkeling om tot één “Samengestelde Objectenregistratie (SOR)” te komen speelt hierbij een belangrijke rol De “Samengestelde Objectenregistratie” gaat in per 1-1-2025 en wordt een soort van samenvoeging van de BAG, BGT en een groot gedeelte van de WOZ.

De invoering en ontwikkeling van de Omgevingswet heeft ook zijn uitwerking op de werkzaamheden van het cluster Gegevensbeheer. Indien nodig passen wij werkprocessen hierop aan. Dit doen wij als onderdeel van het project Omgevingswet.

De basisregistratie ondergrond (BRO) bouwen we stap voor stap. Dit gebeurt in vier stappen. De vierde stap heeft als ingangsdatum 1-1-2022. Met iedere stap bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. De gemeente ziet erop toe dat de gegevens worden geregistreerd.

In 2021 gaat de ontwikkeling van diverse dashboards organisatie breed verder. Dit om resultaten van processen zichtbaar te maken. Ook kaartviewer zal steeds meer thema’s gaan bevatten voor zowel intern als extern gebruik.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33